Obchodné podmienky

Spoločnosť

Hana Cosmetics s.r.o., IČO: 48052531, DIČ:2120035742, IČ DPH: SK2120035742, sídlo: Riečna 192, 95107 Malý Cetín, Slovenská republika. Všetky potrebné iniciály nájdete tiež v Kontaktoch. Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok.

Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je potvrdenie objednávky). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje najmä obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. V prípade osobného odberu tovaru sa za dátum a miesto uzatvorenia kúpnej zmluvy považuje dátum prevzatia tovaru (tento dátum bude uvedený tiež na ZL).

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
• Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava atď.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:
• bez udania dôvodu
• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 10 pracovných dní).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa ďalej riadi zákonom č. 367/2000 (viac v ďalších bodoch). V súlade so zákonom č. 367/2000 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie na IČO). Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
• Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy a uveďte dátum objednávky. Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt.
• K odstúpeniu od kúpnej zmluvy je potrebný originál doklad o kúpe.
• V prípade, že jednaním kupujúceho vznikne predávajúcemu škoda v zmysle §55 ods. 1, je kupujúci povinný túto škodu uhradiť (najmä dopravné a balné, neúplný obsah, poškodený obsah atď.)
• Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
• Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
• V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť alebo bude uschovaný na našu prevádzkarni za manipulačný poplatok vo výške 1% predajnej ceny tovaru za deň uschovanie (tento poplatok zahŕňa najmä manipuláciu, priestor na uschovanie a poistenie cudzích vecí hnuteľných). V prípade osobného odberu tovaru, sa uzatvára kúpna zmluva v momente osobného prevzatia tovaru. Kúpna zmluva tak nie je uzavretá na základe prostriedkov komunikácie na diaľku.

Cena a charakteristika tovaru

• Ceny sú uvedené na stránkach jednotlivých výrobkov a objednávke.
• Všetky ceny v obchode sú koncové, vrátane DPH.
• Názov tovaru a jeho hlavné charakteristiky sú uvedené na stránkach jednotlivých produktov.

Dodacie podmienky

• Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktu a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 30 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.
• Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku.
• Rozvoz tovaru zabezpečujeme po celej Českej republike a po celej Európe. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu.
• Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník, aktuálny cenník je uvedený na internete v sekcii Objednávka.

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok sú reklamačné podmienky, ktoré sú v plnom znení v sekcii Reklamácie.

Akčný tovar

Pri tovare označeného titulkom akcie, novinky alebo výpredaj je stav platný do vypredania zásob alebo do odvolania.

Predaj a platba za tovar

• Predávajúci je majiteľom tovaru a predáva ho kupujúcemu (zákazníkovi).
• Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplné zaplatenie ceny tovaru. Uhradenie plnej čiastky sa uskutoční buď osobne na prevádzke predávajúceho, dobierkou v mieste odovzdania tovaru (prostredníctvom špedičnej spoločnosť) alebo bankovým prevodom a to tak, že na účet predávajúceho musí byť pripísaná plná cena tovaru po odpočítaní bankových a iných poplatkov.

Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvorené medzi spoločnosťou Hana Cosmetics, s.r.o., IČO: 48052531, DIČ: 2120035742, IČ DPH: SK2120035742 a kupujúcim. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba rovnako ako osoba právnická. Právne vzťahy oboch zmluvných strán vzniknuté na základe uzatvorenej objednávky sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami Občianskeho zákonníka, v prípade právnickej osoby obchodným zákonníkom.

V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, ako aj obchodnej politiky spoločnosti, si spoločnosť Hana Cosmetics, s.r.o., IČO: 48052531, DIČ: 2120035742, IČ DPH: SK2120035742, vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Túto zmenu a jej účinnosť spoločnosť vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.hanashop.sk.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný na porovnanie.